tiistai 12. helmikuuta 2013

Ajokorttiuudistus on oppikirjaesimerkki taitavasta lobbauksesta

Hesarin yleisönosastossa ja muuallakin on käyty vilkasta keskustelua ajokorttiuudistuksen mielekkyydestä. Uudistuksen pelätään tappavan opetuslupaopetuksen kokonaan ja nostavan ajokortin hintaa (minkä se on jo tehnytkin). Purevaa kritiikkiä uudistuksen taustoja kohtaan on tullut muun muassa Autoliitosta:
Autoliiton autokouluilta saamien ennakkotietojen mukaan opetuslupaopetuksen autokoulussa suoritettavan osuuden hinta nousee noin 700 eurolla eli lähes kolminkertaiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman hallituksen esityksen perusteluissa todettiin opetuslupaopetusten kustannusten nousevan 350-400 euroa, minkä perusteella eduskunta on asiasta päättänyt. Autokoulussakin suoritettavan ajokortin hinta nousee noin 300-400 eurolla.
Seura-lehden toimittaja oli penkonut uudistuksen taustalla olevan tutkimuksen rahoitusta ja uudistuksen mielekkyyttä:
Aivan pettämätön perustelu, jolla kustannuksista nuriseva kuluttaja lopullisesti lannistetaan, on liikenneturvallisuus. Se vaatii lisää ajotunteja, 2-osaisuutta, 3-osaisuutta ja maallikoiden hiipivää syrjäyttämistä ajokoulutuksesta, uudenlaisia harjoitteluratoja, verkko-opetusta. Kansanedustaja ostaa äänestäjilleen – äänestäjien omilla rahoilla – taas kerran tuota abstraktia liikenneturvallisuutta, jonka lähtökohta raadollisesti on pitkälti pelkkä autokoulujen bisnes. Vai kuvitteleeko joku, että piittaamattomuus, kaahailu ja liikennejuoppous häviää lisäämällä ajokokelaalle opetuskertoja ja hilaamalla ajokortin hintaa ylöspäin? Jos nämä lääkkeet oikeasti purisivat, vastuuttomuus ja asennevammaisuus olisi liikenteestä jo moneen kertaan loppunut.
Markkinaliberalismia kannattavan Mises-instituutin blogissa analysoitiin jo puolitoista vuotta sitten muutamaa ajo-opetuksesta tehtyä tutkimusta ja selvitystä:
Tulokset kenties kattavimmista aihetta sivuavista tutkimuksesta [1] ovat murskaavia: Yhteenvetona: käytännössä ei ole löydettävissä merkittävästi pienempää alttiutta onnettomuuksiin tai liikennerikkomuksiin niiden oppilaiden kohdalla, jotka osallistuivat ajo-opetukseen, verrattuna niihin, joille opetusta ei järjestetty.
Kyse ei ole mistään poikkeuksesta liikenneturvallisuustutkimuksessa, vaan olennaisesti joka ikinen asiallisesti tehty tutkimus osoittaa saman asian: autonkäytön ja liikennessääntöjen opetuksella on vain vähän tai ei ollenkaan vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Joissain tilanteissa opetus saattaa jopa heikentää liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi käynee esimerkiksi Norjassa (1979) ja Suomessa (1990) käyttöön otetut pakolliset liukkaanajon opetukset, joka lisäsivät liikenneonnettomuuksia [2]. 
...

Nuoremmat kuljettajat kuuluvat riskiryhmään monista ajo-osaamiseen ja liikennesääntöjen tuntemukseen liittymättömistä tekijöistä johtuen, sillä he ajavat useammin yöaikaan, humalassa, huonommilla autoilla ja niin edelleen. Yleisesti ottaen voidaan todeta suurimman syyn olevan ikään liittyvä huolettomuus ja elämänasenne, joihin voidaan ajo-opetuksella vaikuttaa vain vähäisessä määrin [3].

(Lähdeviitteet [1], [2] ja [3] löytyvät alkuperäisestä postauksesta.)
Totuutta etsiessä otin huomioon vielä sen vaihtoehdon, että Mises-instituutti olisi valikoinut tutkimuksia, joihin viitata. Näin ei kuitenkaan ollut asian laita - kaikki Google Scholarilla löytämäni tutkimukset näyttävät osoittavan samansuuntaista:
 • The international literature provides little support for the hypothesis that formal driver instruction is an effective safety measure. It is argued that such an outcome is not entirely unexpected given that traditional programs fail to address adequately the age and experience related factors that render young drivers at increased risk of collision. (Lähde)
 • This research evaluated the potential effectiveness of a multistage driver education program for novice drivers. This was done by comparing the safety experience of two groups of teenage drivers, one of which received additional instruction in a defensive driving workshop and another that did not. The statistical finding that the trained group recorded fewer citations does suggest some potential safety benefits for the supplemental driver-training course evaluated in this study. However, it remains unclear as to whether the training resulted in an immediate safety benefit. (Lähde)
 • Formal driver education/training programs exist in almost all jurisdictions around the world. They are generally accepted as an efficient and effective means for learning to drive, and, more importantly, for learning to drive safely, although empirical evidence for safety benefits is lacking. Recently, there has been a heightened interest in driver education/training, largely as a result of the adoption of graduated licensing in a few jurisdictions in North America and elsewhere. These jurisdictions have effectively elevated the status of driver education/training by integrating it into the licensing system. Implicitly, this suggests that driver education provides safety benefits. This article provides a contemporary review of the value of driver education/training, particularly in relation to new licensing systems such as graduated ones. The article examines the safety benefits of driver education/training and considers the merits of integrating driver education/training programs with new approaches to the licensing of young drivers. (Lähde)

Tältä pohjalta päädyin kirjoittamaan Hesarin yleisönosastoon seuraavasti:
Mie­li­pi­de­si­vuil­la on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua ajo­kort­tiuu­dis­tuk­ses­ta, jo­ka nos­taa ajo­kor­tin hin­nan pil­viin. Ai­heel­lis­ta kri­tiik­kiä on saa­nut eten­kin se, et­tä la­ki­muu­tos pe­rus­tuu Au­to­kou­lu­lii­ton ti­laa­maan ja ra­hoit­ta­maan "tut­ki­muk­seen". Tut­ki­mus­ta ei ole jul­kais­tu ver­tais­ar­vioi­dus­sa tie­de­leh­des­sä, jo­ten oi­keam­paa oli­si pu­hua mak­se­tus­ta sel­vi­tyk­ses­tä, ei tut­ki­muk­ses­ta.
Mi­tä sit­ten tie­teel­li­nen tut­ki­mus sa­noo ai­hees­ta? Tu­lok­set ovat kaut­ta lin­jan sa­mo­ja: muo­dol­li­nen ajo-ope­tus on te­ho­ton ta­pa vä­hen­tää nuor­ten on­net­to­muus­ris­kiä. Jois­sain ta­pauk­sis­sa ajo-ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen on li­sän­nyt hie­man tur­val­li­suut­ta, mut­ta ti­las­tol­li­nen näyt­tö on ol­lut sil­loin­kin heik­koa.

Pää­syy te­hot­to­muu­teen näyt­tää ole­van, et­tä nuo­ril­la lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien suu­rin ai­heut­ta­ja on asen­ne, ei tai­don puu­te. Asen­tee­seen taas on erit­täin vai­kea vai­kut­taa muo­dol­li­sel­la kou­lu­tuk­sel­la.

Ajo-ope­tuk­ses­ta saat­taa ol­la hie­man hyö­tyä joil­le­kin nuo­ril­le, mut­ta se pi­tää suh­teut­taa ko­ko jär­jes­tel­män kus­tan­nuk­siin al­kaen au­to­kou­lu­mak­suis­ta ja päät­tyen ve­ro­va­roin kus­tan­net­tuun lii­ken­neo­pet­ta­ja­kou­lu­tuk­seen.

Tie­teel­li­set ar­tik­ke­lit ajo-ope­tuk­sen vai­ku­tuk­ses­ta tur­val­li­suu­teen löy­ty­vät ny­ky­ai­ka­na hel­pos­ti in­ter­ne­tis­tä, esi­mer­kik­si Goog­le Scho­lar -ha­ku­ko­neel­la, ha­ku­sa­noil­la "d­ri­ver edu­ca­tion and sa­fe­ty". Po­lii­tik­ko­ja tie­de ei kui­ten­kaan kiin­nos­ta, jo­ten alan etu­jär­jes­tö vei ku­lut­ta­jia kuin päs­siä na­rus­sa.
Jos joku löytää vastakkaisia tutkimustuloksia tai etenkin vertaisarvioidun meta-analyysin, jossa on vedetty yhteen useiden tutkimuksien tuloksia, muutan käsitystäni.

8 kommenttia:

 1. Kommentti Skepsiksen FB-ryhmästä:
  Itse opettelin ajamaan vaihto-oppilasvuoteni aikana Oregonissa, USAssa ja maksoin koko lystistä kaikkiaan 50 dollaria ja ajoin pitkälti koko vuoden ajan pitkin poikin länsirannikkoa. Kun tulin Suomeen, jouduin kuitenkin uusimaan korttini alusta asti vaikka olin jo vuoden ajanut autoa laillisesti. Tuntui aika isolta rahan haaskaukselta.

  Voisi olla hyödyllistä vertailla USAn tiettyjen osavaltioiden (esim. juuri Oregon) tilastoja nuorten onnettomuuksista, sillä heillä muodollista ajo-opetusta on minimaalinen määrä. Voisi ehkä löytyä viitteitä siihen, onko kalliilla ja pitkällä ajokoululla Suomessa merkitystä tilastollisesti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. "Voisi olla hyödyllistä vertailla USAn tiettyjen osavaltioiden (esim. juuri Oregon) tilastoja nuorten onnettomuuksista, sillä heillä muodollista ajo-opetusta on minimaalinen määrä. Voisi ehkä löytyä viitteitä siihen, onko kalliilla ja pitkällä ajokoululla Suomessa merkitystä tilastollisesti."

   Muuttujia on liikaa, jotta voisi suoraan sanoa mitään ajokoulutuksen merkityksestä. Onnettomuuksiin vaikuttaa ajotaidon lisäksi mm. liikennesuunnittelu, teiden kunto, olosuhteet, autojen laatu (ikä, kunto, onnettomuuskestävyys) sekä pahimpien kolarien kohdalla myös ensiapua tarjoavien ajoneuvojen saavutettavuus (jokainen minuutti voi olla joskus tärkeä). Vertailua vaikeuttaa myös se, että tunnetusti liikenneonnettomuuksista vain kuolinkolarit raportoidaan noin 100 prosenttisesti. Lopuista tietoon Suomessa tulevat vain vakuutusyhtiöihin ilmoitetut tai poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Oregonissa asiaa selvitetään ilmeisesti kyselyillä, eri eri metodilla. Oregonin onnettomuustilastot ovat ainoan kunnolla vertailtavissa olevan asian, eli kuolinkolarien osalta (per asukas), näköjään suomalaista nykytasoa huonompia:

   http://www.oregon.gov/ODOT/TD/TDATA/car/docs/2011CrashSummaryBook.pdf

   Poista
 2. Mielestäni ajokorttiuudistusta parempi askel fiksumman ajoasennekulttuurin suuntaan voisi olla luopuminen ajatusmallista että ajo-oikeus on melkeinpä kansalaisoikeus, jonka menettääkseen saa sössiä jo monta kertaa tai vakavasti. Ajokorttia haluaville nuorille pitäisi painottaa että ajokortti ei ole mikään hupilupa vaan se kertoo että olet koulutettu ja todettu päteväksi ottamaan vastuun päälle tonnin painavasta, potentiaalisesti vaarallisesta laitteesta. Vapaudet ja niitä seuraavat vastuut tuntuvat olevan ikävä kyllä hankala asia monelle nuorelle...

  Lisäksi näille keskenkasvuisille nuorille miehille pitäisi järjestää enemmän mahdollisuuksia leikkiä moottoriajoneuvoillaan suljetuilla radoilla, uskon vahvasti että matalan kynnyksen mahdollisuus päästä pelleilemään turvallisesti kiristäisi asenneilmastoa kaduilla tapahtuvaa sikarallia kohtaan. Nyt käsijarrukäännöksiä ja kaasuttelua katsotaan vähän läpi sormien kun "pojat ovat poikia ja missäpä muuallakaan täällä voisi tuollalailla autoilla...ja suomihan on rallimaa!".

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Löytyisiköhän kannatusta kansalaisaloitteelle ajokorttilain muuttamiseksi. Mielestäni ajo-opetuksen tulisi olla täysin vapaata, esim. Australian malli missä 17 vuotta täyttänyt voi harjoitella ajamista kenen tahansa ajokortin omaavan täysi-ikäisen kanssa ja kun katsoo osaavansa ajaa autoa hakee ajokortin poliisiasemalta.

   Poista
 3. Malliesimerkki siitä miksi politiikka ei kiinnosta monia koulutettuja ihmisiä - olettaen että nuo Vesan lainaamat tutkimukset ovet ainakin lähellä totuutta aiheesta. Faktoilla ja tutkimustiedolla ei ole väliä vaan päätökset tehdään tuulesta temmattujen mielipiteiden ja lobbauksen perusteella.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aivan. Ja mitä tulee todenperäisyyteen: minut olisi jo debunkattu yleisönosastossa ja viimeistään Skepsiksen ryhmässä, jos puhuisin skeidaa:
   https://www.facebook.com/groups/skepsisry/permalink/10151751878606040/

   Poista
  2. Veikkaan, ettei Skepsiksen ryhmässä keskustele yhtään liikenneturvallisuusasiantuntijaa. Siksi en pidä argumenttia debunkkaamattomuudesta sellaisessa ryhmässä kauhean hyvänä todisteena millekään. Mutta voin olla väärässäkin, ja ehkä siellä vilisee liikenneturvallisuustutkimusten tietoutta. Epäilen kuitenkin.

   Johtopäätös on kuitenkin tasan oikea. Alla on linkki yhteen katsaukseen aiheesta. Sen johtopäätöksissä todetaan:

   "Past studies have demonstrated that common-sense assumptions about what is
   effective in reducing young driver crash risk are not always well founded. Reviewers of the evaluation literature have typically concluded that beginner driver education has yet to demonstrate clear success in improving safety of new drivers. A few studies have shown positive effects, but these have been ignored by most reviewers and have not been followed up by either the research community or the program community."

   "Evaluation research in driver education has been unsystematic, in the sense that studies typically failed to build on earlier research. Surprising negative findings, and even credible positive findings, were not followed up by further research."

   "Theory in driver education is still weak and shows little improvement."

   https://www.aaafoundation.org/sites/default/files/LSEDElitReview.pdf

   Suomalaista autokoulusysteemiä on muuten jonkin verran tutkittukin. Taannoisessa tutkimuksessa, joka perustui kyselytutkimukseen (satunnaisotannalla valittu 2000 autokoulun käynyttä) ja siis autokoulun käyneiden omiin kokemuksiin, ei onnettomuustilastoihin, nähtiin tutkimustulosten merkityksenä tällainen:

   "The results implicate that early participation in the Finnish 2nd phase education do not increases novice drivers’ safe driving competences, but it may be advantageous for their economical driving competency."

   (Lähde: Mynttinen et al. 2010. Two-phase driver education models applied in Finland and in Austria – Do we have evidence to support the two phase models?. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.)

   Eli autokoulun kakkosvaihe voi edesauttaa taloudellisemman ajotavan löytämisessä, mutta liikenneturvallisuuteen sillä ei ole merkitystä. Nyt autokoulu muutettiin kuitenkin kolmivaiheiseksi. Ei liene syytä olettaa, että kolmivaiheisuus lisäisi sen enempää liikenneturvallisuutta. Taloudellisemman ajotavan löytämisessä siitä voi olla kyllä lisäapua. Mutta perustelu autokoulun vaiheiden lisäämiseen on ollut turvallisuudessa, ei ympäristösyissä.

   Poista
 4. "Tutkimus: Opetuslupa voi olla autokouluopetusta parempi vaihtoehto

  Mopokortin hankkineet omaksuivat turvallisen liikkumisen perusteet paremmin opetuslupaopetuksessa kuin autokouluopetuksessa, kertoo Trafin tuore tutkimus.

  Trafin tutkimuksen mukaan opetuslupaopetus on tuloksiltaan ainakin yhtä hyvä tai jopa parempi vaihtoehto kuin autokouluopetus. Opetusluvalla opiskelleet harjoittelevat enemmän liikenteessä ja saavat opettajina toimivilta vanhemmiltaan tukea osaamisensa kehittämiseen, tutkimus kertoo."

  http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194802228154/artikkeli/tutkimus+opetuslupa+voi+olla+autokouluopetusta+parempi+vaihtoehto.html

  VastaaPoista